Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Webové stránky
www.fatra.cz
Kontakt
Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

Petr Janda
Vedoucí marketingu Fatra, a.s.

Tel.: +420 577 502 342
GSM: +420 606 772 005
E-mail: petr.janda@fatra.cz
www.fatra.cz
Studenti s praxí u této firmy

FATRA, a. s.

Fatra, a.s. patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PO, PP a PET). Fatra je nedílnou součástí plastikářského průmyslu. V roce 2013 za výrobky a služby Fatra utržila téměř 3 mld. Kč a více než polovina produkce směřovala na zahraniční trhy. Fatra provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni, kde zaměstnává více než 1000 zaměstnanců.

Fatra má certifikován systém řízení kvality a systém environmentálního managementu (ochrany životního prostředí) podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

PRODUKTOVÉ WEBY
www.efatra.cz
www.fatrafol.cz
www.fatrafloor.cz
www.folie-pvc.cz
www.tenisove-lajny.cz
www.plastova-madla.cz

Analýza konkurenčního prostředí firmy Fatra v podl.krytinách v Evr. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Magda Jarolímková, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
V souvislosti se zaváděním nového vizuálního stylu (nova produktová loga I styl komunikace, prezentace našich výrobků a inzerce)bylo nutné provést aktuální monitoring našich prodejců v rámci ČR – (prodáváme přes distributory a nemáme tedy 100% kontrolu nad tím, kdo všechno naše produkty nabízí a prezentuje), proto jsme tuto aktivitu zadali jako případovou studii. Cílem je získat aktuální databázi našich prodejců dle bodů 1-3 zadání. Získat tak konkrétní a vyhodnotitelný pohled na portfolio prodejců a způsob jejich prezentace našich produktů včetně cenového monitoringu.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 445.71 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 328.21 kB]
Posudek oponenta [PDF, 710.08 kB]
Závěrečná práce [PDF, 803.87 kB]

Analýza oběžných aktiv společnosti Fatra, a.s. v období 2008 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Lucie Kumbárová, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Cílem práce bylo provést analýzu vývoje oběžných aktiv Fatry, zhodnotit úroveň ukazatelů aktivity, tj. dob obratu zásob a jejich dynamiku, pokusit se identifikovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji oběžných aktiv. Dále u případně identifikovaných negativních trendů zjistit po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry jejich podstatu (co nejpřesnější charakteristika nadbytečného oběžného aktiva) a středisko, (střediska), kde se vyskytuje. Očekávaly se rovněž návrhy studentky na eliminování negativních trendů (po konzultacích s příslušnými pracovníky Fatry). Fatra očekávala názor studentky na to, zda vyšší vázanost zásob byla způsobena sortimentními změnami, změnami v technologii, příp. jejich nedostatečnou výrobní kapacitou v plné prodejní sezóně, nebo pouze přirozenou snahou o vyšší pojistné zásoby. Zadání bylo velmi náročné, vyžadovalo schopnost formulovat na základě (mnohdy i rozdílných informací od pracovníků Fatry) vlastní názor na problematiku. Zadaný cíl podle mého názoru studentka splnila. Obstarala si příslušnou literaturu, zvolila si metodu analýzy, shromáždila potřebná data, provedla příslušné propočty a jejich výsledky následně konzultovala. Jí formulované závěry podle mého názoru odráží reálný stav věcí, její návrhy na věcná opatření nezávisle konvenují s těmi, která už ve Fatře byla zčásti přijata.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 329.9 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 424.89 kB]
Posudek oponenta [PDF, 710.79 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.11 MB]

Zhodnocení finanční situace firmy Fatra, a.s. v letech 2008-2012 s využitím finanční analýzy skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Simona Richtrová, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Cílem zadaného úkolu bylo analyzovat vývoj finanční situace Fatry v uplynulých pěti letech a na základě této analýzy provést vyhodnocení finančního zdraví, způsobu financování firmy a v neposlední řadě vyhodnocení výkonnosti. Úkol byl Fatrou zadán proto, aby bylo doplněno ucelené vyhodnocení za období 2008 až 2012. Právě toto období bylo pro Fatru velmi důležité, zejména pokud se týká změn na trhu, konkurenčního prostředí a možností etablovat se na nových trzích, oslovit nové zákazníky. Na základě dat shromážděných z finančních výkazů byla provedena vertikální a horizontální analýza ukazatelů, spočítány rozdílové a poměrové ukazatele a analyzován jejich vývoj. Dalším krokem bylo nalezení vzájemných souvislostí a formulace závěrů. Analýza vzala v úvahu nejdůležitější faktory jako vývoj ukazatelů tržeb za vlastní výrobky (resp. výkonů), přidané hodnoty, počtu zaměstnanců a jejich průměrných mezd, strukturu aktiv (stálá aktiva – investice vs. odpisy, oběžná aktiva – zásoby a pohledávky), strukturu pasiv (vlastní a cizí zdroje, krátkodobá a dlouhodobá pasiva) a dala je do souvislostí s vývojem relativních ukazatelů, tj. ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a produktivity. Závěry potom hodnotily pozitivní i negativní trendy a jejich příčiny. U vybraných ukazatelů bylo provedeno jejich srovnání mezi Fatrou a odvětvovým průměrem. Výsledky práce byly pro Fatru přínosné, cíle zadání bylo dosaženo.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 281.32 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 166.78 kB]
Posudek oponenta [PDF, 755.94 kB]
Závěrečná práce [PDF, 3.39 MB]

Analýza ekonomického přínosu výrobků 2011 - 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Michaela Vypušťáková, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Cílem případové studie bylo posoudit závislost absolutní výše hrubé marže v Kč na rentabilitě hrubé marže (uváděné v %) a průměrné prodejní ceně na kg. Hrubá marže je v podniku důležitý ukazatel (prodejní cena – materiál) pro sledování prodejní výkonnosti a mimo jiné slouží jako motivační ukazatel v oblasti mzdové politiky. Cílem bylo vyvrátit nebo potvrdit určité hypotézy jako např., že akceptováním nižší rentability je možno dosáhnout vyššího objemu hrubé marže a naopak. Uvedená závislost byla zkoumána za jednotlivé tržní segmenty.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 327.59 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 443.58 kB]
Posudek oponenta [PDF, 704.71 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.37 MB]

Účinnost marketingových nástrojů v segmentu izolačních fólií skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Markéta Gabryšová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
V rámci praxe ve Fatře Napajedla se studentka účastnila příprav Katalogu realizací, důležitého propagačního materiálu při prodeji hydroizolačních fólií Fatrafol zákazníků v Česku i v zahraničí. Jejím úkolem byl sběr dat z obchodního oddělení, jejich analýza a další použití v rámci materiálu. Zároveň pomáhala s tříděním fotografií, které měly za úkol doložit takto utříděné údaje. Její pomoc bych jako garant praxe označil za neocenitelnou, neboť mi umožnil věnovat se dalším aktivitám na tomto úkolu. Zároveň jsem rád, že společnost Fatra, a.s. mohla umožnit absolventce pohled do zákulisí běžného života v marketingovém oddělení, což jak věřím, jí lépe pomůže s propojením nabitých znalostí studiem a bude je tak moci použít ve svém následném zaměstnání.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 252.41 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 432.23 kB]
Posudek oponenta [PDF, 636.82 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.7 MB]

Hlavní příčiny a důsledky práce přesčas u SBU a PVC v roce 2012 skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Přiřazený student
Lucie Vyoralová, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
Přínos pro firmu spočíval v odhalení rezerv efektivnosti práce SBU PVC a cílem bylo odhalit hlavní příčiny přesčasové práce a navrhnout opatření k jejímu snížení a docílit tak, zvýšení produktivity práce a úsporu v osobních nákladech
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 331.48 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.32 MB]

Marketingový mix při vstupu na nový trh BOPET fólií ve Španělsku skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Michaela Pavlechová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Cílem případové studie bylo navrhnout komplexní propagační politiku, kterou by se měla firma Fatra, a.s. řídit v případě rozhodnutí o vstupu na nový zahraniční trh. BOPET fólie jsou dodávány na trhy Evropy, Ameriky i Asie, ale tyto trhy nejsou v současné době dostatečně „vytěžovány“. Proto se firma rozhodla, že pro každý trh kde nemá dostatek přímých zákazníků případně vlastního agenta, bude nově zpracována komplexní politika vstupu na nový trh. S cílem navrhnout nejefektivnější propagační mix studentka precizně rozpracovala jednotlivé složky propagačního mixu – návrh úpravy stávajících propagačních materiálů, vhodný výběr reklamních předmětů, konkrétní návrh inzerce v odborných periodikách, úpravu webových stran, návrh vhodných způsobů podpory prodeje, vhodnou formu prezentace na výstavách a odborných akcích, návrh eventů pro agenty a TOP zákazníky. Navržený propagační mix je zpracován dostatečně podrobně, takže ho lze úspěšně aplikovat na jakýkoliv zahraniční trh – takřka pouze s úpravou nákladů, samozřejmě s přihlédnutím na ekonomickou a politickou situaci na daném trhu, mentalitu atd.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 654.29 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 445.53 kB]
Posudek oponenta [PDF, 541.4 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.79 MB]

Analýza konkurence plovoucích vinylových podlah (FatraClick) na trhu ČR a SR skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Petra Trechová, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Případová studie na téma Analýza showroomů podlah na trhu ČR se zabývá rozborem virtuálních 3D studií. Tato analýza se provádí každoročně z důvodu monitoringu konkurence a jeho komunikací se zákazníkem. Cílem této práce je zmapovat konkurenční 3D studia, případně zjistit nově vytvořená. Získat konkrétní informace o kvalitě a novinkách u konkurenčních showroomů. V první části případové studie je proveden internetový průzkum aktuálního stavu všech níže uvedených showroomů k roku 2014. Zjišťují se informace jako např. počet interiérů, dekorů nebo jestli je možné podlahy mezi sebou srovnávat. Následně se všechny tyto zjištěné informace dosadí do tabulky. Závěr studie se zaměří na porovnávání všech uvedených showroomů s showroomem Fatry. Dle výsledků analýzy budou navrhnuta doporučení, jako možnosti rozšíření nebo nová vylepšení showroomu.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 944.65 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 680.98 kB]
Posudek oponenta [PDF, 174.67 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.24 MB]

Analýza distribuce WPC na českém trhu skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Jana Vanková, DiS
Obor: Marketing pro střední stupeň řízení
Případová studie
Úkolem práce bylo zpracovat přehlednou studii českých výrobců a dovozců WPC profilů, kteří tento materiál ve formě terasových profilů a plotovek distribuují na českém trhu. Obsahem práce byla všeobecná charakteristika materiálů WPC, technologie výroby a možnosti využití WPC materiálů. Podrobně byly popsány různé druhy terasových a plotových profilů z WPC. Na českém trhu jsou celkem tři výrobci těchto profilů – Grena, a.s., Woodplastic, a.s. a Perwood (TerrainEco,s.r.o.). Počet importérů na českém trhu se stále zvyšuje, v současné době je to sedm firem z celého světa: Silvadec, Dřevoplus, Grinwood, Fiberon, Gelend, Nextwood, a Twinson. Ke každé firmě je v práci stručná charakteristika a především produktové portfolio týkající se WPC. V dalších tabulkách je přehledně popsán způsob distribuce, který je rozdělen na e-shopy a kamenné prodejny. Distribuce je dále rozčleněna dle svého zaměření na stavební, bazénové, podlahové, plotové, hobby centra a truhlářství. Z tabulek vyplývá nejčastější způsob distribuce terasových prken a plotovek. V přílohách je kompletní seznam distributorů jednotlivých výrobců. Studie přinesla nové informace o rozšíření WPC produktů a tím i o konkurenci.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 640.66 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 640.33 kB]
Posudek oponenta [PDF, 537.06 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.4 MB]

Finanční analýza společnosti Fatra, a. s. se zvláštním zaměřením na vývoj oběžných aktiv skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Přiřazený student
Patrik Ambrož, DiS
Obor: Účetnictví a finanční řízení
Případová studie
V první fázi provedl student porovnání kmenových záznamů všech odběratelů u okruhu 2. Bylo zjištěno, že u cca 1/3 odběratelů se záznamy v databázi Fatry a BISNODE alespoň v jednom parametru liší. Student sestavil excelovský soubor s vyznačením neshod, který byl použit jako podklad pro korekci kmenových dat o odběratelech v IS SAP Fatry. Tato korekce proběhla v průběhu měsíce března a až na několik málo výjimek (např. existence dvou rozdílných PSČ u téhož sídla odběratele) se potvrdilo, že původní údaje v databázi Fatry byly neaktuální nebo chybné. Okruh 1. byl na zpracování mnohem náročnější, neboť vyžadoval nalezení každého odběratele v ČR a SR na zmíněných serverech a kontrolu shody nebo neshody údajů. Rozsah zákazníků v tomto okruhu byl přitom cca čtyřnásobně větší než u okruhu č. 1.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 584.15 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 425.13 kB]
Posudek oponenta [PDF, 476.68 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.72 MB]