Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Simona Richtrová, DiS

Zhodnocení finanční situace firmy Fatra, a.s. v letech 2008-2012 s využitím finanční analýzy skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Cílem zadaného úkolu bylo analyzovat vývoj finanční situace Fatry v uplynulých pěti letech a na základě této analýzy provést vyhodnocení finančního zdraví, způsobu financování firmy a v neposlední řadě vyhodnocení výkonnosti. Úkol byl Fatrou zadán proto, aby bylo doplněno ucelené vyhodnocení za období 2008 až 2012. Právě toto období bylo pro Fatru velmi důležité, zejména pokud se týká změn na trhu, konkurenčního prostředí a možností etablovat se na nových trzích, oslovit nové zákazníky. Na základě dat shromážděných z finančních výkazů byla provedena vertikální a horizontální analýza ukazatelů, spočítány rozdílové a poměrové ukazatele a analyzován jejich vývoj. Dalším krokem bylo nalezení vzájemných souvislostí a formulace závěrů. Analýza vzala v úvahu nejdůležitější faktory jako vývoj ukazatelů tržeb za vlastní výrobky (resp. výkonů), přidané hodnoty, počtu zaměstnanců a jejich průměrných mezd, strukturu aktiv (stálá aktiva – investice vs. odpisy, oběžná aktiva – zásoby a pohledávky), strukturu pasiv (vlastní a cizí zdroje, krátkodobá a dlouhodobá pasiva) a dala je do souvislostí s vývojem relativních ukazatelů, tj. ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a produktivity. Závěry potom hodnotily pozitivní i negativní trendy a jejich příčiny. U vybraných ukazatelů bylo provedeno jejich srovnání mezi Fatrou a odvětvovým průměrem. Výsledky práce byly pro Fatru přínosné, cíle zadání bylo dosaženo.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 281.32 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 166.78 kB]
Posudek oponenta [PDF, 755.94 kB]
Závěrečná práce [PDF, 3.39 MB]